UPM WWW-SERVICES – GEBRUIKSVOORWAARDEN

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze WWW-service raadpleegt en gebruikt.

Door de WWW-service van UPM te raadplegen, gaat u ermee akkoord aan de volgende voorwaarden te voldoen. Gebruik deze service niet als u het niet met alle onderstaande voorwaarden eens bent.

Deze juridische kennisgeving geldt voor alle WWW-services van UPM. Op specifieke websites kunnen echter aanvullende voorwaarden gelden.

De inhoud van deze service is eigendom van UPM Corporation en/of zijn dochterondernemingen (hierna te noemen UPM). Het auteursrecht van de WWW-services van UPM berust bij UPM. Alle rechten voorbehouden voor alle landen.

Het handelsmerk "UPM" en alle andere handelsmerken van UPM (ongeacht of er in de WWW-services van UPM al dan niet naar wordt verwezen) zijn handelsmerken van UPM. Uw toegang tot deze pagina's dient niet te worden opgevat als het toekennen van licenties of rechten om merken te gebruiken die op deze pagina's kunnen worden aangetroffen.

Met WWW-services van UPM worden in verband met dit document alle internetoplossingen bedoeld die eigendom zijn van UPM of van zijn dochterondernemingen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld WWW-pagina's, formulieren, aanvragen en programmacodes, evenals andere functies die nauw verband houden met de WWW-pagina's.

Het reproduceren, kopiëren, overdragen, verspreiden of opslaan van delen of de volledige inhoud van de WWW-service van UPM in welke vorm dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot het gebruik van frames, het maken van afgeleide werken op basis van deze service of delen ervan, opname ervan in andere websites, elektronische opvraagsystemen of publicaties zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van UPM Corporation is verboden. UPM geeft u echter toestemming om op uw computer kopieën of uittreksels van deze service op te slaan of af te drukken, uitsluitend voor uw persoonlijke gebruik, en niet om verder te verspreiden, mits u de reputatie of bedrijfsvoering van UPM niet schaadt en mits op kopieën of gedrukte versies alle kennisgevingen en legenda's met betrekking tot auteursrechten en andere bedrijfseigendommen en alle uitsluitingen van aansprakelijkheid in dergelijke gegevens worden vermeld. De informatie die in deze service wordt aangeboden, kan niet worden gewijzigd zonder de schriftelijke toestemming van UPM Corporation. Voor afzonderlijke documenten in onze WWW-service kunnen aanvullende voorwaarden gelden die in de specifieke documenten worden aangeduid. Gebruik of verspreiding van informatie die in deze service wordt aangeboden en volgens deze regels zou zijn toegestaan, maar volgens wet- of regelgeving van een bepaalde jurisdictie onwettig zou zijn of verplichtingen met zich mee zou brengen zoals registratie of belastingheffing voor UPM-Kymmene is verboden binnen dit specifieke land of deze specifieke jurisdictie.

DE INHOUD VAN DE WEBSITES VAN UPM WORDT ZONDER ENIGE GARANTIE EN OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID AANGEBODEN. GEEN ENKELE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN EIGENDOMSRECHT OF HET NIET MAKEN VAN INBREUK OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT GEBODEN MET BETREKKING TOT NAUWKEURIGHEID, BESCHIKBAARHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DE SERVICE. UPM GARANDEERT NIET DAT ZIJN SERVICE OF DE SERVER WAAROP DEZE TER BESCHIKKING WORDT GESTELD, VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN

De UPM-service kan technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. UPM kan alle gegevens van deze service wijzigen en aanvullen. UPM behoudt zich het recht voor om de service op elk moment te wijzigen of de toegang ertoe te ontzeggen.

UPM is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, inclusief maar niet beperkt tot directe of incidentele schade, gevolgschade, indirecte, secundaire, bijzondere of strafrechtelijke schade, verliezen of onkosten of winstderving in verband met uw toegang tot de WWW-service van UPM of sites die aan deze WWW-service zijn gekoppeld, of door het niet kunnen gebruiken van de inhoud van deze service, of het gebruik of de poging tot het gebruik van informatie in deze services of in verband met het niet kunnen gebruiken van de service, fouten, omissies, onderbrekingen, defecten, vertragingen in de werking of transmissie, computervirussen of lijn- of systeemuitval, zelfs niet als UPM of zijn vertegenwoordigers op de hoogte worden gesteld van dergelijke schade, verliezen of onkosten. Voorts accepteert UPM geen aansprakelijkheid voor informatie of materiaal dat door derden wordt aangeboden waaraan de WWW-service van UPM is gekoppeld. UPM IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INHOUD DIE DOOR DERDEN WORDT AANGEBODEN.

De WWW-pagina's van UPM dienen niet te worden opgevat als advies verlenend of aanbevelingen gevend of als de basis voor beslissingen of handelingen. Niets op de WWW-pagina's van UPM dient te worden opgevat als een vraag of aanbod door UPM om diensten, producten, aandelen of andere financiële instrumenten te kopen of verkopen of investeringsadvies of -diensten aan te bieden.

Op de WWW-pagina's van UPM kunnen links voorkomen naar websites van derden. UPM biedt geen garanties en/of verklaringen van welke aard dan ook voor dergelijke websites die eigendom zijn van derden en waartoe u via deze website toegang hebt. UPM accepteert geen aansprakelijkheid voor de inhoud of het gebruik van dergelijke websites. Websites van derden worden altijd geraadpleegd voor eigen risico van de gebruiker.

WWW-pagina's van UPM kunnen inhoud van derden bevatten als service aan u. UPM heeft geen controle over de inhoud en biedt geen garanties en/of verklaringen van welke aard dan ook voor dergelijke inhoud van derden. UPM is niet aansprakelijk in geval van de bewering dat inhoud van derden inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van een andere partij.

UPM behoudt zich het recht voor op elk moment en om elke reden deze WWW-pagina's zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verwijderen. In het geval van wijzigingen in of beëindiging van de UPM-webpagina's heeft UPM geen enkele aansprakelijkheid ten opzichte van u.

Door materiaal voor onze WWW-pagina's op onze servers in te dienen, bijvoorbeeld via e-mail of via de WWW-service, gaat u als leverancier van het materiaal akkoord met de volgende voorwaarden. Het ingediende materiaal is niet vertrouwelijk, geen bedrijfseigendom, is eigendom van u en/of u hebt het recht om het aan ons aan te bieden. U stelt het materiaal ter beschikking in de wetenschap dat UPM het kan publiceren. U garandeert dat het materiaal geschikt is voor publicatie. U gaat ermee akkoord UPM te vrijwaren als derden juridische procedures tegen UPM aanspannen in verband met het materiaal dat u indient. U gaat ermee akkoord geen juridische procedures tegen UPM aan te spannen in verband met het materiaal dat u indient. Door materiaal in te dienen, garandeert u dat u van mening bent dat UPM het materiaal of concepten die in het materiaal worden beschreven, gratis mag publiceren en/of opnemen in onze producten zonder aansprakelijkheid. U doet uw best om virussen en ander schadelijke of destructieve kenmerken te verwijderen voordat u materiaal indient. UPM behoudt zich het recht voor op elk moment en om elke reden materiaal dat bij UPM is ingediend te verwijderen of te wissen.

Het is gebruikers van de WWW-pagina's van UPM streng verbonden om deze website en de inhoud ervan voor onwettige of frauduleuze doeleinden te gebruiken of om onwettige, bedreigende, aanstootgevende, belastende, opruiende, pornografische of godslasterlijke berichten te publiceren of te verzenden en/of materialen of berichten te publiceren of te verzenden die aanleiding zouden kunnen geven tot civiel- of strafrechtelijke procedures onder de wet. U gaat ermee akkoord niets te ondernemen dat deze website en de inhoud ervan saboteert of belemmert.

Neem contact op met de webbeheerder wanneer u opmerkingen of vragen hebt over deze site (Webmaster).